REFPRODUCT NAMETEST

MV026

IBDV
50

MV027

Qt IBDV
50

MV028

IBV
50

MV029

Qt IBV
50

MV030

Swine Flu (H1)
50

MV031

NDV
50

MV032

Qt NDV
50

MV033

Avian Reovirus
50

MV034

PRRSV
50

MV035

West Nile Virus
50

MV036

Brucella spp
50

MV037

Campylobacter spp.
50

MV038

Chlamydophila psittaci
50

MV039

Ehrlichia spp.
50

MV040

Anaplasma phagocytophilum/platys
50

MV041

Mycobacterium spp.
50

MV042

Mycobacterium avium
50

MV043

Mycobacteriuim avium paratuberculosis
50

MV044

Mycobacterium tuberculosis
50

MV045

Qt Mycobacterium tuberculosis
50

MV046

Mycoplasma spp.
50

MV047

Mycoplasma hyopneumoniae
50