top of page

Quickspark ​Virology test menu

Virology analytes

 REF            Product name                                  n°rxn

RTVI001 

RTVI002

​RTVI002B

RTVI002C

RTVI002D

RTVI003

RTVI004

RTVI004B

RTVI005     RTVI006

RTVI007

RTVI008

RTVI009

RTVI010

RTVI011

RTVI012G

Adenovirus

Rotavirus

Adeno/Rota combo

Adenovirus respiratpry

RSV-Adeno respiratory

Dengue IgG/IgM

Dengue Antigen NS1

Dengue Ag&IgG/IgM combo

RSV

HAV IgG/IgM

HAV IgM

Hantavirus IgG/IgM

Norovirus

Influenza A

Influenza A+B

HSV 1 IgG

25

25  

25

25

25 

25

25

25

25

25

​25

25

10

25

25

25

 

 REF            Product name                                  n°rxn

RTVI013G

RTVI12M

RTVI013M

RTVI020

RTVI022

RTVI029

RTVI032G

RTVI032MB

RTVI033G

RTVI033MB

RTVI033A

RTVI035

RTVI036

RTVI036M

RTVI037

 

HSV 2 IgG

HSV 1 IgM

HSV 2 IgM

HPV screening 16/18

HEV antibody

Chikungunya IgM

CBV IgG

Coxsakie A16 IgM

EBV VCA IgG

EBV VCA IgM

EBV VCA IgA

Astrovirus

Enterovirus

Enterovirus 71 IgM ab

HAV Ag

 

25

25

25

20

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

Copyright © 2020 www.immunospark.com. All rights reserved 

bottom of page